In Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie dotyczące udzielania zabezpieczeń zaprzestania płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego o nieważność umowy kredytu! 

Sprawa C-287/22

W zakresie postępowań sądowych co do nieważności umowy kredytu możliwym jest złożenie wniosku o tzw. udzielenie zabezpieczenia regulacji stosunków stron na czas trwania procesu. Sąd może na prośbę wnioskującego np. zatrzymać obowiązek płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jest to o tyle istotne w sytuacji, gdy kredytobiorca swoimi wpłatami do banku wyrównał co najmniej uprzednio wypłaconą kwotę kredytu.

Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia jest wykazanie m.in. interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie roszczenia. Krótko mówiąc istotnym jest wskazanie, że prawdopodobnie umowa kredytu zostanie uznana wyrokiem za nieważną. Brak zabezpieczenia na czas procesu będzie natomiast szkodliwy dla wnioskującego.

…i tu pojawiają się często schody. Sądy odmowy udzielenia zabezpieczeń uzasadniają często tym, że w chwili rozpatrywania wniosku trudno jest im ocenić wynik procesu. Innym argumentem jest wypłacalność banku. Właśnie dla odmowy zabezpieczeń jest często wskazanie, że wpłaty będzie można odzyskać po wyroku o nieważności umowy kredytu.

Co jeżeli bank nie jest dobrej kondycji lub wręcz upada? Takie widmo stoi obecnie przed kredytobiorcami Getin Banku.

Właśnie w sprawie Getin Sąd Okręgowy w Warszawie zadał TSUE następujące pytanie:

„Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG1 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?”

TSUE ma na nie odpowiedzieć już niedługo, bo 15 czerwca 2023 r.!

Orzeczenie TSUE będzie pomocne nie tylko w sprawach GETIN. Praktyka pokazuje, że problem udzielania zabezpieczeń jest powszechny i trudno powiedzieć o jednolitej praktyce.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=264520&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=7934057&fbclid=IwAR2xVeziMUjyc-757oNC9DHurRy-0Cl9TypCvJZ0JMdReNo2FExw2k8x5DQ#1

 

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search