15 czerwca 2023

Wyrok TSUE C-520/21 wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

WYROK TSUE C-520/21 WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

W CZWARTEK 15 CZERWCA 2023 R. ZAPADŁ PRZEŁOMOWY WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE W ZAKRESIE TZW. „WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU”!

Sprawa jest kluczową dla kredytobiorców frankowych domagających się uznania ich umowy za nieważną. W takich przypadkach banki podnoszą twierdzenia, że należne jest im właśnie tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem banku rozliczenie nieważności umowy kredytu doprowadza do sytuacji, że kredytobiorca korzystał z kapitału bez wynagrodzenia. Takim wynagrodzeniem w sytuacji ważnej umowy kredytu są odsetki od kapitału.

Nie można jednak stracić z pola widzenia, że także bank obraca środkami pozyskiwanymi ze spłacanych przez kredytobiorcę rat kredytu. Bank w ten sposób pozyskuje finansowanie np. na udzielanie kolejnych kredytów.

TSUE w wyroku C-520/21 wypowiada się w sprawie konsumenta. To konsument, a dokładnie Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak wytoczył proces o korzystanie z jego kapitału Bankowi Millennium.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia postawił TSUE pytanie czy stronom nieważnej umowy kredytu frankowego przysługują roszczenia o korzystanie z kapitału.

W sprawie opinię korzystną dla kredytobiorców frankowych wydał Rzecznik Generalny TSUE, Anthony Michael Collins. Rzecznik stwierdził, że zgodnie z założeniami przepisów ochrony konsumenckiej rekompensata winna przysługiwać konsumentowi o ile sądy krajowe uznają takie roszczenia za zasadne. Bank natomiast wynagrodzenia za korzystanie z kapitału powinien być pozbawiony, gdyż inna ocena byłaby sprzeczna z istotą Dyrektywy 93/13.  Celem Dyrektywy jest bowiem przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony, co w swojej opinii podkreślił Rzecznik.

Rzecznik Generalny TSUE w swojej opinii stwierdził zatem kategorycznie, że bankowi stosującemu w umowie nieuczciwe warunki nie należy się żadna forma wynagrodzenia w związku z nieważnością umowy.

WYROK TSUE C-520/21:

 TSUE w wyroku C-520/21 zgodził się , że konsument ma prawo żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza koszty wynikające z rozliczenia niewazności umowy! Ten zakres pozostaje do oceny sądu z poszanowaniem celów Dyrektywy i zasady proporcjonalności!

Dyrektywa sprzeciwia się natomiast wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału ze strony banku! Banki zatem nie mają podstaw do żądania korzystania z kapitału!

Wyrok TSUE jest jednoznacznie negatywny dla banków, gdyż odmawia im prawa do żądania wynagrodzenia lub innej rekompensaty w związku z nieważnością umowy kredytu.

Ocenia się, że wyrok ten położy kres pozwom ze banków.

Tym samym korzystny wyrok TSUE sprawia, że pozwanie banku nie jest obarczone ryzykiem otrzymania pozwu ze strony banku. Oznacza to, że odpadają instrumenty straszące kredytobiorców aby podejmować działania w kierunku żądania nieważności wadliwych umów. 

 

TSUE w wyroku orzekł:

W kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości ze względu na to, że nie może ona dalej obowiązywać po usunięciu z niej nieuczciwych warunków,

art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

należy interpretować w ten sposób, że:

–        nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności, oraz

–        stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty.

 

Kredyt CHF, Kredyt Frankowy, Kredyty Frankowe, TSUE, TSUE C-520/21, Umowa Kredytu, Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz