21 maja 2023

Nasza skarga kasacyjna w sprawie BZ WBK przyjęta przez Sąd Najwyższy! Ii CSKP 203/23

SĄD NAJWYŻSZY PRZYJMUJE NASZĄ SKARGĘ KASACYJNĄ DO ROZPOZNANIA!!! 
II CSKP 203/23
Śpieszymy poinformować, że w dniu 8 marca 2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym postanowił przyjąć do rozpoznania naszą skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 31 maja 2022 r., I ACa 809/20)!!!
Przypominamy, ze sprawa dotyczy kredytu (BZ WBK) „dewizowy /inwestorski”.
W I instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu, sędzia M. Ławrynowicz, XVIII C 2283/19 – orzekł zgodnie z żądaniem pozwu ustalając nieważność umowy kredytu oraz zasądzając na rzecz powoda -Klienta Kancelarii- żądane kwoty nienależnych świadczeń oraz całość kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd słusznie w naszej ocenie ustalił, że kwestionowana umowa miała charakter kredytu denominowanego – tak też m.in. argumentowaliśmy w toku postępowania. Stwierdzone w ramach umowy wady powodowały w ocenie Sądu I instancji upadek umowy jako nieważnej.
Na skutek apelacji banku, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 31 maja 2022 r., I ACa 809/20 zmienił wyrok I instancji i oddalił powództwo. Sąd II instancji odmiennie uznał, że umowa ma charakter kredytu czysto walutowego i co – w naszej ocenie absurdalne – to wyłącznie wolą kredytobiorcy było ustalenie sposobu wypłaty i spłaty kredytu. W ocenie Sądu skutkowało to tym, że to kredytobiorca był niejako odpowiedzialny za uruchomienie negatywnych skutków umowy. Sąd II instancji w uzasadnieniu wyroku nie odwołał się natomiast w żadnym wymiarze do przepisów Dyrektywy 93/13 EWG oraz wykładni prawa polskiego przez pryzmat Dyrektywy…
Od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu złożyliśmy w imieniu Klienta kasację do Sądu Najwyższego – i tak kasacja została przyjęta!
Będziemy na bieżąco informować o dalszym przebiegu sprawy.
Sprawę prowadzi radca prawny Anna Kuprewicz

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz