23 listopada 2022

Prawomocnie nieważna umowa ING Bank Śląski SA – SA Białystok i ACA 900/21

Prawomocnie nieważna umowa kredytu „frankowego” ING Bank Śląski SA! ❗️❗️❗️
Wyrok wart odnotowania z racji poruszenia w procesie tematu i zakresu oświadczenia o potrąceniu oraz rozstrzygnięcia o odsetkach od żądania głównego pozwu w tym zakresie.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 listopada 2022 r., w sprawie I ACa 900/21 (sędzia M. Szostak- Szydłowska), na skutek apelacji banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku:
1. potwierdził, że umowa kredytu zawarta z bankiem ING Bankiem Śląskim SA jest nieważna (oddalenie apelacji banku tym zakresie)
2. zmienił wyrok w zakresie zasądzenia na rzecz kredytobiorców kwoty żądanej pozwem – na skutek oświadczenia o potrąceniu złożonego przez bank;
3. sąd pozostawił żądanie odsetek zgodnie z żądaniem pozwu – od kwoty dochodzonej pozwem, od dnia wezwania do dnia złożenia oświadczenia o potrąceniu;
4. zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów całość kosztów postępowania za I oraz II instancję 🙂
Wyrok jest wart odnotowania właśnie z racji podnoszonej problematyki potrącenia. Poza procesem bank skierował oświadczenie do powodów co do potrącenia wzajemnych wierzytelności, ale w wątpliwych w naszej ocenie warunkach co do jego skuteczności. Wskazywaliśmy w szczególności na potencjalną pozorność oświadczenia z racji jego treści, także stanowiska w procesie; wady w postawieniu przez bank wierzytelności w stan wymagalności. Dodatkowo wskazywaliśmy na sprzeczność stanowiska banku, który w dalszym ciągu podtrzymywał argumentację co do ważności umowy kredytu. W konsekwencji decyzją procesową było cofnięcie powództwa, ale bez zrzeczenia się roszczenia co miało wymóc na banku złożenie definitywnego stanowiska w sprawie (nie ewentualności) oraz zabezpieczenie roszczenia klienta w obliczu wskazanych wątpliwych okoliczności potrącenia. Bank jednak nie wyraził zgody na cofnięcie powództwa w tej formule, zatem sąd musiał spór rozstrzygać merytorycznie.
Sąd uznał oświadczenie o potrąceniu za skuteczne, jednak okoliczności jego złożenia wskazywały na 'zapłatę’ przez bank w toku postępowania, co oznaczało w konsekwencji wygraną konsumenta (powoda) co do zasady. Okoliczności sprawy
Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznając prawidłowość orzeczenia I instancji apelację banku, poza zakresem potrącenia, oddalił.
Umowa kredytu „frankowego” zawarta z ING Bankiem Śląskim została zatem uznana prawomocnie za nieważną 🙂
Sprawę prowadzi radca prawny Anna Kuprewicz

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz