Specjalizacje
Specjalizacje

POMOC KREDYTOBIORCOM

Kredyty frankowe, złotowe WIBOR i inne

Prowadzimy sprawy sądowe w zakresie kredytów odnoszących się do walut obcych, w tym w szczególności tzw. kredytów CHF „frankowych” („pseudofrankowych”), ale także indeksowanych lub denominowanych w innych walutach, np. euro.

Sprawy kredytów prowadzimy od lat. Zdobyte w tym zakresie doświadczenie pozwala nam na bieżące dostosowywanie strategii postępowania pod obrany i ustalony z Klientem cel. W przypadku ustalenia wadliwości umowy wskazać można na dwa kierunki rozwiązań:

Nieważność umowy czy jej odfrankowienie?

Podstawą współpracy i udzielenia rekomendacji działań w sprawie jest analiza dokumentacji odnoszącej się do kredytu. Ustalenie nieprawidłowych zapisów w umowie pozwala na przedstawienie Tobie rekomendacji działania.

W ramach postępowania sądowego można domagać się ustalenia nieważności umowy oraz rozliczenia z tego tytułu, tj. zapłaty.

W przypadku nieważności mamy do czynienia z sytuacją, w której umowa nigdy nie istniała. Tym samym nie było podstawy prawnej do wypłaty ani spłaty kredytu, a płatności tak dokonywanie stanowią nienależne świadczenia. Kredytobiorca może zatem żądać zwrotu dotychczas uiszczanych kwot. Obok żądania zapłaty można dochodzić wprost ustalenia, że umowa jest nieważna (nieistniejąca). Roszczenie o ustalenie nieważności wyklucza wątpliwości co do związania umową oraz pomaga przy wykreśleniu hipoteki.

Kolejną opcją jest tzw. „odfrankowienie” kredytu, co oznacza usunięcie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących przeliczenia do waluty obcej i żądanie zwrotu powstałej z nadpłaty. 

Kredyt frankowy – analiza dokumentacji

Podstawą do rekomendacji rozwiązań prawnych i podjęcia współpracy w ramach prowadzenia postępowania wobec banku jest analiza dokumentacji.

Dostarcz nam swoje dokumenty:

Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Ustalimy wspólnie w jaki sposób dostarczysz dokumenty: drogą elektroniczną lub w ramach osobistego spotkania w Kancelarii. 

Rekomendujemy także niezwłoczne wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia odnoszącego się do salda zadłużenia, wysokości dotychczasowej spłaty, potwierdzenia wysokości wypłaconej kwoty, zmian oprocentowania w trakcie trwania umowy. Wobec dużego zainteresowania prowadzeniem spraw wobec banków z umów odnoszących się do walut obcych czas oczekiwania na stosowny dokument z banku zauważalnie się wydłuża. 

Zawsze należy do Ciebie. Wynik analizy dokumentacji pozwoli Ci na podjęcie racjonalnej, rozważnej decyzji co do podjęcia dalszych kroków.

Analiza umowy zawsze jest indywidualnym działaniem, gdyż wzorce umów różnią się od siebie. Zasada ta ma zastosowanie także do wzorców pochodzących z tego samego banku. Istotnym jest zatem sprawdzenie umowy, dlatego też będziemy prosić o jej treść. 

Wpisz frazę, którą szukasz