In Prawo

Klauzule niedozwolone to inaczej klauzule abuzywne. Kwestię klauzul niedozwolonych regulują przepisy kodeksu cywilnego, art. 3851 kc i następne, gdzie ustawodawca zawarł także przykładowy katalog klauzul abuzywnych.

Konsumenci mogą zwracać się do sądu o ustalenie w ramach tzw. „kontroli incydentalnej”, że postanowienia umów zawartych przez nich z przedsiębiorcami są niedozwolone. Ma to o tyle istotne znaczenie, że skutkiem uznania danego postanowienia za niedozwolone będzie bezskuteczność takiego postanowienia względem konsumenta.

Warunkiem uznania postanowienia w umowie z konsumentem za niedozwolone jest ustalenie łącznie kwestii:

  • badane postanowienie nie było uzgodnione z konsumentem indywidualnie (najczęściej wynika to z przedstawienia gotowego wzorca umowy przez przedsiębiorcę),
  • postanowienie to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta i to w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • postanowienie to rażąco narusza interesy konsumenta

Warunki powyżej opisane nie odnoszą się do postanowień umownych określających główne świadczenia stron (w tym cenę lub wynagrodzenie) o ile postanowienia te sformułowane zostały w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że jeżeli postanowienie umowne dotyczy głównych świadczeń stron, jednak nie jest ono jednoznaczne dla konsumenta to zapis taki może być uznany za niedozwolony (art. 3851 kc).

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search