2 lipca 2021

E- doręczenia, nowelizacja ustawy „covidowej”

E- doręczenia, nowelizacja ustawy „Covidowej”

Wraz z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie ze wskazaną nowelizacją do przedmiotowej regulacji zostanie dodany art. 15zzs9, który wprowadza nowe przepisy odnoszące się do dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych zawodowym pełnomocnikom w ramach toczącego się postępowania cywilnego.

Jak zadecydował Ustawodawca, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza radcy prawnemu, adwokatowi, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Ustawa wskazuje, że zasada ta nie dotyczy pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

Zgodnie z założeniami znowelizowanych przepisów, datą doręczenia pisma jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym.
Ustawa wskazuje, że w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

Powyższe rodzi obowiązek, aby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku odwołania ostatniego z nich, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy czy też Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wskazywał w pierwszym piśmie procesowym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu przeznaczony do kontaktu z sądem. Niedochowanie wskazanego obowiązku stanowi brak formalny pisma i stanowi podstawę do zwrotu nadawcy wniesionego pisma procesowego.

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz