Wyrok TSUE C-520/21 wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

WYROK TSUE C-520/21 WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU W CZWARTEK 15 CZERWCA 2023 R. ZAPADŁ PRZEŁOMOWY WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE W ZAKRESIE TZW. „WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU”! Sprawa jest kluczową dla kredytobiorców frankowych domagających się uznania ich umowy za nieważną. W takich przypadkach banki podnoszą twierdzenia, że należne jest im właśnie tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem banku rozliczenie nieważności umowy kredytu doprowadza do sytuacji, że kredytobiorca korzystał z kapitału bez wynagrodzenia. […]

Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta. TSUE C-570/21

Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta! TSUE C-570/21 Tak orzekł TSUE w ostatnim wyroku z 8 czerwca 2023 r.  Poniżej omawiamy wyrok TSUE C-570/21:   Zagadnienie, którym zajmował się TSUE w sprawie C-570/21 odnosi się do sytuacji, gdy część kredytu wykorzystywana była na cele działalności gospodarczej. Nietrudno wyobrazić sobie taką sytuację. W przypadku spraw frankowych jak i kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi najczęściej mamy do czynienia z kredytami hipotecznymi […]

Przewlekłość postępowania. Zmiany.

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Między innymi zmiany obejmują regulację postępowania w zakresie przewlekłości postępowania. Poniżej wyjaśniamy zakres zmian. Czym jest przewlekłość postępowania?  Przewlekłością postępowania jest stan naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Źródłem takiego stanu rzeczy może być działanie lub bezczynność sądu, a w przypadku spraw karnych także prokuratora prowadzącego […]

TSUE C-570/21. Częściowe przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą a nieważność umowy

Czerwiec miesiącem TSUE! Już 8 czerwca kolejny wyrok.  TSUE C-570/21. Czy częściowe przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą będzie utrudniało lub uniemożliwiało unieważnienie umowy kredytu.    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie skierował do TSUE pytania w kierunku ustalenia czy „konsumentem” możemy także nazywać osobę prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła wspólnie z innym kredytobiorcą umowę kredytu powiązanego z walutą obcą przy czym kredyt był przeznaczany […]

Postępowanie zabezpieczające. Zmiany KPC

W ramach zmian kodeksu postępowania cywilnego, które wchodzą w życie już 1 lipca 2023 r. mamy zmiany regulacji postępowania zabezpieczającego. Czemu służy postępowanie zabezpieczające?  Postanowienie zabezpieczające służy dosłownie udzieleniu lub odmowie zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie służy realizacji roszczenia, a umożliwieniu jego zrealizowania na wypadek wydania korzystnego […]

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok TSUE C-301/18

Wyczekiwany wyrok TSUE C-520/21 odnoszący się do roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału już 15 czerwca. Przypominamy inny wyrok TSUE dotyczący tego zagadnienia, TSUE C-301/18 z 4 czerwca 2020 r. Co wówczas orzekł TSUE? Wskazać na wstępie trzeba, że przyjęcie, że uznanie umowy kredytu za nieważną na skutek zastosowania art. 6 ust. 1 dyrektywy nr 93/13 powoduje powstanie roszczenia przedsiębiorcy o wynagrodzenie byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy jakim jest […]