Przewlekłość postępowania. Zmiany.

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Między innymi zmiany obejmują regulację postępowania w zakresie przewlekłości postępowania. Poniżej wyjaśniamy zakres zmian. Czym jest przewlekłość postępowania?  Przewlekłością postępowania jest stan naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Źródłem takiego stanu rzeczy może być działanie lub bezczynność sądu, a w przypadku spraw karnych także prokuratora prowadzącego […]

Postępowanie zabezpieczające. Zmiany KPC

W ramach zmian kodeksu postępowania cywilnego, które wchodzą w życie już 1 lipca 2023 r. mamy zmiany regulacji postępowania zabezpieczającego. Czemu służy postępowanie zabezpieczające?  Postanowienie zabezpieczające służy dosłownie udzieleniu lub odmowie zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie służy realizacji roszczenia, a umożliwieniu jego zrealizowania na wypadek wydania korzystnego […]

Postępowanie konsumenckie. Ważne zmiany KPC!

Z dniem 1 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie konsumenckie.  Niezwykle ważną jest zmiana w zakresie postępowań cywilnych z udziałem konsumentów. Wchodząca regulacja stanowi nowum i nakłada nowe obowiązki na strony procesu, a w szczególności na przedsiębiorcę w sporze z konsumentem. Regulacja została zawarta w przepisach art. 458 (14) kpc do art. 458 (16) kpc. Zaniedbanie nowych obowiązków może być dotkliwe w skutkach dla przedsiębiorców, […]