SPECJALIZACJE

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Kuprewicz pomaga kompleksowo w szczególności w sprawach:
1.  SPRAWY CYWILNE
 • prowadzenia spraw o zapłatę i windykację należności,
 • sporządzania i opiniowania umów,
 • uzyskiwania odszkodowania w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy,
 • prowadzenia spraw dotyczących roszczeń konsumentów,
 • prowadzenia postępowań dotyczących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz weryfikacja kredytów konsumenckich, w tym kredytów w walucie obcej (również tzw. „frankowych”) pod kątem roszczeń o zapłatę, odszkodowawczych i o stwierdzenie niedozwolonych klauzul umownych,
2. ODSZKODOWANIA

Skutecznie uzyskuję należne odszkodowania oraz zadośćuczynienia zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem (tzw. postępowanie likwidacyjne) oraz w postępowaniu sądowym. Dotyczy to zarówno spraw majątkowych (np. za uszkodzenie pojazdu) jak i szkód osobowych (np. uszkodzenie ciała w związku z wypadkiem). Prowadzę w szczególności sprawy:

 • w związku ze szkodą majątkową ,
 • w związku ze szkodą osobową (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, odpowiedzialność na przyszłość),
 • w związku ze śmiercią osoby najbliższej (zadośćuczynienie, odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej, renta),
 • w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
 • w związku ze zdarzeniami medycznymi,
 • w związku z wypadkami przy pracy, w tym w zakresie odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy
3. SPRAWY DOT. NIERUCHOMOŚCI

Sprawdzam stan prawny nieruchomości oraz świadczę obsługę prawną w zakresie m.in.:

 • porządkowania treści ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
 • sporządzania, opiniowania umów o najem, dzierżawę nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, podział do korzystania (quoad usum),
 • wspierania procesu budowalnego poprzez m.in. sporządzanie, opiniowanie umów o wykonanie projektu, umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane z podwykonawcą; wsparcie merytoryczne procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • spraw dotyczących działu nieruchomości: zniesienia współwłasności, działu spadku ze zniesieniem współwłasności, rozliczenia nakładów,
 • spraw o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o wydanie rzeczy, w tym eksmisję,
 • spraw o zasiedzenie, służebność, rozgraniczenie
4. SPRAWY DOT. PR. AUTORSKIEGO

Czasem wytwór naszej pracy stanowi utwór, który podlega ochronie prawnej. Warto to sprawdzić, a ja pomogę merytorycznie przy:

 • przygotowaniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów o licencje,
 • dochodzeniu odszkodowań i roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych
5. SPRAWY RODZINNE

Często dla klienta najtrudniejsze, bo dotykające sfery prywatnej. Macie Państwo pewność, że zostaną podjęte z zaangażowaniem sprawy m.in.

 • o rozwód i separację,
 • podziału majątku dorobkowego małżonków,
 • dotyczące relacji między rodzicami a dziećmi, w tym: o władzę rodzicielską, o kontakty, o alimenty,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opieki, kurateli
6. SPRAWY SPADKOWE

Pomagam przy uporządkowaniu spraw spadkowych, w tym:

 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • o zachowek
7. SPRAWY PRACOWNICZE

W przypadku konfliktu na tle stosunku pracy pomagam zarówno pracownikom jak i pracodawcom przy sprawach o:

 • stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie w związku z bezprawnym lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • prostowanie świadectwa pracy,
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń

…a to nie wszystko. Skontaktuj się z nami, opowiedz o swoim problemie – my dobierzemy odpowiednie rozwiązanie prawne.

W każdej sprawie zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi lub organami administracji publicznej.

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Telefon: 792 016 326

Email: ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search