POMOC FRANKOWICZOM – KREDYTY FRANKOWE I INNE

W ramach praktyki Kancelarii zajmujemy się sprawami kredytów odnoszących się do walut obcych, w tym w szczególności tzw. kredytów CHF „frankowych” („pseudofrankowych”). Analiza dokumentacji pozwala na przedstawienie rekomendacji działań w sprawie. Pomoc Frankowiczom nie jest natomiast ograniczona wyłącznie do siedziby Kancelarii czy apelacji poznańskiej, a warunki współpracy określa każdorazowo umowa.

POMOC FRANKOWICZOM / KREDYTY FRANKOWE – INFORMACJE PODSTAWOWE

Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wobec banków w związku z umowami kredytowymi odnoszącymi się do walut obcych. Najczęściej w sprawie kredytów frankowych CHF.

Podstawą współpracy i udzielenia rekomendacji działań w sprawie jest analiza dokumentacji odnoszącej się do kredytu. Ustalenie nieprawidłowych zapisów w umowie pozwala na przedstawienie Tobie rekomendacji działania. Więcej w zakładce [analiza twojej dokumentacji]

Pamiętaj, zakres możliwych roszczeń wyznacza charakter zobowiązania kredytowego, w tym typ umowy. Tym samym, podstawą wszelkich działań jest analiza konkretnej umowy oraz dokumentacji z nią związanej.

Nasza analiza i rekomendacje działań w sprawie odnosić się będą do możliwości i skutków dochodzenia roszczeń, w szczególności:

 • stwierdzenia nieważności umowy
 • zwrotu nadpłat rat kapitałowo-odsetkowych (tzw. „odfrankowienie” / „odwalutowanie” umowy)

Czy każda umowa o kredyt odnoszący się do waluty obcej jest podstawą do podjęcia działań?

Nie każda umowa o kredyt odnoszący się do waluty obcej jest podstawą do dochodzenia roszczeń wobec banku. Podstawą do udzielenia konkretnej odpowiedzi jest natomiast odwołanie się do zapisów umowy i ustalenie tych możliwości. Dlatego niezwykle ważnym jest odwołanie się do konkretnego wzorca umownego.

Wyniki analizy dokumentacji kredytowej pozwolą na przedstawienie Tobie rekomendacji i przewidywanych skutków podjęcia decyzji co do wdania się w spór z bankiem.

Naszym celem jest to, aby decyzja podjęta przez Ciebie była świadoma i rozważna. Dlatego też po analizie dokumentacji przekazujemy Ci niezbędną wiedzę.

Czy w każdym przypadku mogę dochodzić ustalenia nieważności umowy?

Nasze analizy wzorców umów opieramy o obowiązujące przepisy prawa jak i stanowiska sądów orzekających w podobnych sprawach.

Naszym klientom doradzamy i rekomendujemy postępowanie ostrożnościowe. Decyzja co do wariantu dochodzenia roszczeń zawsze zależy od Ciebie. Często, ale nie wyłącznie, możliwe kroki do wykonania to nie tylko ustalenie nieważności umowy.

KREDYT INDEKSOWANY

Zastanawiasz się, czy Twój kredyt jest kredytem indeksowanym do waluty obcej?

Cechami charakterystycznymi kredytu indeksowanego jest to, iż jest to:

 • kredyt określony w złotówkach, a
 • wartość zobowiązania kredytowego [saldo zadłużenia] oraz wartość rat kapitałowo- odsetkowych odnoszona jest do waluty obcej tzw. klauzulami indeksacyjnymi

Co to oznacza?

Jeżeli w umowie wysokość udzielonego kredytu oznaczoną masz w złotówkach, a saldo zadłużenia ma odpowiadać wartości waluty obcej określonej w umowie to najpewniej masz do czynienia z umową kredytu indeksowanego do waluty obcej. Wówczas wypłata środków nastąpiła również w złotówkach w wysokości odpowiadającej wartości waluty obcej, do której przypisany jest mechanizm indeksacji. Podobnie określone są zasady spłaty kredytu.

W przeważającej większości analizowanych wzorców umów wartość wypłaty środków kredytobiorcy następowała w odniesieniu do kursu kupna danej waluty, natomiast obowiązek zapłaty raty kapitałowo- odsetkowej odnosił się do kursu sprzedaży.

Czy umowa taka jest prawidłową?

Obowiązujące obecnie przepisy prawa co do zasady nie wykluczają możliwości zastosowania mechanizmu indeksacji w umowach kredytowych. Aby jednak mechanizm ten był ustalony jako prawidłowy muszą zaistnieć pewne warunki, a sama indeksacja musi być przejrzysta i łatwo weryfikowalna przez klienta banku.

Niemniej jednak obecnie obserwuje się, iż znaczna ilość wzorców umownych stosowanych dotychczas przez banki zawierała wadliwe klauzule indeksacyjne. Klauzule te częstokroć stanową niedozwolone postanowienia umowne, a przyczyny tej właśnie wadliwości są różnorakie. Przykładem ewidentnie nieprawidłowej, niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej jest odwołanie tego mechanizmu do wartości waluty wynikającej z wewnętrznych dokumentów banku udzielającego kredytu [tabele banku].

Zaznaczyć przy tym trzeba, że o wadliwości umowa o kredyt indeksowany do waluty obcej może również świadczyć sama konstrukcja takiej umowy. Oznacza to m.in., iż umowa taka może nie spełniać cech umowy o kredyt i jako taka nie będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

O tym, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne lub jest z innych powodów wadliwa możemy poinformować Cię po analizie dokumentacji.

Jakie mam uprawnienia, gdy moja umowa jest wadliwą?

W przypadku wadliwości umowy należy w pierwszej kolejności wskazać na podstawę takiej wadliwości. Ustalenie to pozwoli na określenie możliwych żądań w sprawie, które zasadniczo i w pewnego rodzaju uproszczeniu oznaczają:

  • ustalenie bezwzględnej nieważności umowy lub
  • zwrot nadpłat rat kapitałowo-odsetkowych (tzw. „odwalutowanie” lub często „odfrankowienie”)

Ustalenie nieważności umowy oznaczać będzie stwierdzenie, iż umowa od początku nie była ważna, nie została wręcz zawarta. Brak istnienia umowy oznaczać będzie obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń, ponieważ nie ma podstawy aby strony pozostawały w zależności.

W przypadku ustalenia, że umowa zawiera klauzule niedozwolone należy ustalić skutki wykreślenia takich postanowień z umowy. Jest to konsekwencją tego, że konsumenta nie wiążą niedozwolone postanowienia umowne (bezskuteczność klauzul). Konsekwencją jest ustalenie, że umowa od początku nie zawierała wadliwego mechanizmu indeksacji. Stąd określenie „odwalutowanie” lub „odfrankowienie” umowy odnoszącej się do CHF.

Zasadniczym w przypadku klauzul niedozwolonych jest stwierdzenie, czy umowa taka może być dalej wykonywana gdy część jej zapisów jest bezskuteczna wobec konsumenta. Zatem, gdy umowa pozbawiona postanowień niedozwolonych może być nadal wykonywana rozwiązanie sprowadza się do zwrotu nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. Natomiast, gdy umowa taka nie może być dalej wykonywana mówić można o jej niewiążącym charakterze. Sąd orzekający w sprawie związany jest jednak zakresem żądania konsumenta.

W obydwu przypadkach roszczenie wobec banku jest roszczeniem o zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej. Konstrukcja pozwu odpowiada podjętej przez Ciebie decyzji co do roszczeń wobec banku.

O czym zadecyduje sąd?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd ma obowiązek badać czy oraz jakie klauzule niedozwolone zostały zamieszczone w umowie z konsumentem. Sąd jednak po ‘wykreśleniu’ z niej klauzul niedozwolonych nie może uzupełniać umowy o inne zapisy, o ile taka możliwość nie wynika z przepisów obowiązującego prawa.
W zakresie umów o kredyt indeksowany brak jest przepisów uprawniających do uzupełniania umów (tzw. przepisy dyspozytywne) po eliminacji klauzul niedozwolonych – indeksacyjnych.

Sąd jednocześnie związany jest żądaniem konsumenta złożonym w sprawie.

Oznacza to, że w przypadku żądania ustalenia nieważności umowy, gdy znajdą się ku temu podstawy, sąd powinien w pierwszej kolejności rozważać to właśnie żądanie.

Powyższe jest także pewnego rodzaju konsekwencją orzeczenia i wytycznych TSUE z wyroku C-260/18 z 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nie ma podstaw do utrzymania umowy, gdy są podstawy do jej unieważnienia i tego też żąda konsument. Konsument ma za to być świadomy co do konsekwencji, w szczególności ekonomicznych, unieważnienia umowy.

Czy w przypadku wygranej bank może mieć wobec mnie roszczenia?

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do wytaczania przez banki roszczeń wobec klienta – konsumenta w przypadku ustalenia nieważności umowy.

W przypadku natomiast zwrotu nadpłat rat kapitałowo-odsetkowych umowa pozostaje w mocy. Wówczas aktualnym jest wynagrodzenie banku w postaci odsetek. Zwrot nadpłat rat kapitałowo – odsetkowych jest natomiast konsekwencją wadliwości mechanizmu indeksacji.

KREDYT DENOMINOWANY

Zastanawiasz się, czy Twój kredyt jest kredytem denominowanym do waluty obcej?

Cechami charakterystycznymi kredytu denominowanego jest to, iż jest to:

   • kredyt określony w walucie obcej
   • wypłata kredytu [z reguły / często] następowała w złotówkach
   • wartość zobowiązania kredytowego [saldo zadłużenia] oraz rat kapitałowo-odsetkowych odnoszona jest do waluty obcej

Co to oznacza?

Jeżeli określona w umowie wysokość udzielonego kredytu oznaczoną masz w walucie obcej, a także gdy wartość odnosi się do tej waluty natomiast wypłata dokonana została w złotówkach to najpewniej masz do czynienia z umową kredytu denominowanego.

Zwróć uwagę, że w przypadku takiej umowy kwota wypłacona różniła się od wnioskowanej, gdyż uzależniona była od równowartości kwoty kredytu określonej w walucie obcej i wartości tej waluty w dniu wypłaty. Spłata kredytu odbywała się najczęściej w złotówkach

Czy umowa taka jest prawidłową?

Odpowiedź na to pytanie jest możliwa do wskazania po analizie umowy. Istotnym jest w szczególności data zawarcia takiej umowy wobec możliwości zawierania zobowiązań w walucie obcej zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami.

O wadliwości umowy o kredyt denominowany do waluty obcej świadczy również sama konstrukcja takiej umowy. Oznacza to m.in., iż umowa taka może nie spełniać cech umowy o kredyt i jako taka nie będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

O tym, czy Twoja umowa jest wadliwa możemy poinformować Cię po analizie dokumentacji.

Jakie mam uprawnienia, gdy moja umowa jest wadliwą?

W przypadku wadliwości umowy denominowanej roszczenia wobec banku określić można w aspekcie ustalenia nieważności umowy.

Stwierdzenie, że umowa o kredyt denominowany do waluty obcej nie jest prawidłową zasadniczo sprowadza się do wskazania, że wadliwym są jej główne postanowienia – w tym przypadku ustalenie kwoty kredytu.

Kredytobiorca w przypadku umowy o kredyt denominowany od początku nie wie jaką wypłatę uzyska, a to z powodu odniesienia do wartości waluty w dniu wypłaty. Oznacza to, iż badanie ukierunkowane jest na istnienie cech umowy kredytu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie wysokości udzielonego kredytu jest podstawowym elementem umowy kredytu, bez którego ta funkcjonować jako umowa kredytu nie może.

O czym zadecyduje sąd?

Sąd związany jest żądaniem konsumenta złożonym w sprawie.

W przypadku wadliwości umowy o kredyt denominowany mówić możemy o badaniu postanowień głównych umowy, a zatem w szczególności co do kwoty udzielonego kredytu. Brak wskazania kwoty kredytu, możliwości jej jasnego, jednoznacznego ustalenia sprowadza się do stwierdzenie, że umowa nie zawierała podstawowych cech umowy o kredyt. Tym samym nie może być traktowana jako umowa o kredyt.

Powyższe oznacza, że w przypadku żądania ustalenia nieważności umowy, gdy znajdą się ku temu podstawy, sąd powinien w pierwszej kolejności rozważać to właśnie żądanie.

W zakresie kredytów denominowanych pomocniczo stosować można także wytyczne TSUE z wyroku C-260/18 z 3 października 2019 r., mimo, iż orzeczenie to odnosiło się do kredytu indeksowanego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nie ma podstaw do utrzymania umowy, gdy są podstawy do jej unieważnienia i tego też żąda konsument. Konsument ma za to być świadomy co do konsekwencji, w szczególności ekonomicznych, unieważnienia umowy.

Czy w przypadku wygranej bank może mieć wobec mnie roszczenia?

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do wytaczania przez banki roszczeń wobec klienta -konsumenta w przypadku ustalenia nieważności umowy.

KREDYT FRANKOWY – ANALIZA TWOJEJ DOKUMENTACJI

Podstawą do rekomendacji rozwiązań prawnych i podjęcia współpracy w ramach prowadzenia postępowania wobec banku jest analiza dokumentacji.

Pierwszy krok?

Dostarcz nam swoje dokumenty:
1. umowę o kredyt
2. aneksy do umowy, o ile zostały zawarte
3. regulamin odnoszący się do twojej umowy, o ile taki posiadasz
4. inne dokumenty, które otrzymałeś w sprawie kredytu

Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Ustalimy wspólnie w jaki sposób dostarczysz dokumenty: drogą elektroniczną lub w ramach osobistego spotkania w Kancelarii.

Rekomendujemy także niezwłoczne wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia odnoszącego się do salda zadłużenia, wysokości dotychczasowej spłaty, potwierdzenia wysokości wypłaconej kwoty, zmian oprocentowania w trakcie trwania umowy. Wobec dużego zainteresowania prowadzeniem spraw wobec banków z umów odnoszących się do walut obcych czas oczekiwania na stosowny dokument z banku zauważalnie się wydłuża.

Decyzja?

Zawsze należy do Ciebie. Wynik analizy dokumentacji pozwoli Ci na podjęcie racjonalnej, rozważnej decyzji co do podjęcia dalszych kroków.

Współpraca

Analiza umowy zawsze jest indywidualnym działaniem, gdyż wzorce umów różnią się od siebie. Zasada ta ma zastosowanie także do wzorców pochodzących z tego samego banku. Dlatego też stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do danej umowy. Tak też formułowane są również oferty współpracy prowadzenia postępowania wobec banku przed sądem.

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Tel:  536 786 447 oraz 792 016 326

biuro@kancelariakuprewicz.pl
ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search