Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/ 18 i przełomowa teza o możliwości tzw. „odfrankowienia” umowy o kredyt denominowany CHF. Kontrowersja czy słuszny kierunek?

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/18 – uchylił wyrok, którym podtrzymano decyzję o oddaleniu powództwa banku o zapłatę. Sprawa odnosi się do kredytu denominowanego CHF. Konstrukcja umowy kredytu polegała na określeniu kwoty oddanej do dyspozycji w walucie obcej (tu: CHF) i zobowiązaniem do spłaty również w walucie obcej. Zastrzeżeniem było, że w przypadku wypłaty i spłaty w PLN kwoty te były przeliczane na podstawie walutowych klauzul przeliczeniowych. […]