In Aktualności

Wraz z nadejściem nowego roku szykują się duże zmiany w zakresie prawa konsumenckiego. 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy  Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta. Zmiany w przepisach rozciągają ochronę prawną, która dotychczas przysługiwała konsumentowi na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy dokonują czynności prawnej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ale z treści umowy wynika, że czynność ta nie ma dla nich charakteru zawodowego. To czy dana czynność ma charakter zawodowy dla przedsiębiorcy będzie wynikać z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Znowelizowane przepisy znacznie wzmacniają pozycję „przedsiębiorcy – konsumenta” w obrocie gospodarczym. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą przysługiwały analogiczne uprawnienia jak konsumentowi w rozumieniu art. 221 k.c., w szczególności:

  • Przedsiębiorca będzie mógł odstąpić w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy;
  • Do „Przedsiębiorcy-Konsumenta” nie będą miały zastosowanie tzw. klauzule abuzywne;
  • Przedsiębiorca znacznie łatwiej będzie mógł dochodzić swoich praw za pomocą rękojmi.

 

Przykładowo osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą w ramach zakładu fryzjerskiego i która dokona zakupu opon zimowych na „firmę” za pośrednictwem internetu będzie mogła skorzystać z uprawnienia, które dotychczas przysługiwało tylko konsumentowi i złożyć w ciągu 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Uzasadnienie tej zmiany sprowadza się do tego, że „przedsiębiorca – konsument”, który dokonuje z innym przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową nie dysponuje, podobnie jak konsument, dostatecznym rozeznaniem co do zawieranej czynności, dlatego też słusznie Ustawodawca dostrzegł potrzebę ujednolicenia przepisów w tym zakresie. W związku ze zbliżającymi się zmianami liczne grono sprzedawców będzie musiało pochylić się nad zmianą swoich regulaminów i umów celem jak najpełniejszego dostosowania się do nadchodzącej nowelizacji.

 

Start typing and press Enter to search