I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Anna Kuprewicz Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kuprewicz, ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań, NIP: 8481736574.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pan danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem, adres e mail:ak@kancelariakuprewicz.pl

III. Cele i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń i/lub do upływu terminów wskazanych w obowiązujących przepisach w zakresie archiwizacji w zależności, które z tych terminów upływa później;

 2. wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 3. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – przez czas do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń;

 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,

IV. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zakresie:

 1. niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 2. wykonania obowiązków ustawowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

 3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia roszczeń oraz zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

 4. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

V. Kategorie danych, które podlegają przetwarzaniu

Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych: Podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail), dane dotyczące adresu odbioru zamówionego produktu.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępniać może podmiotom umożliwiającym prawidłowe wykonanie umowy, a w ramach kategorii są to: biuro księgowe, dostawy narzędzi IT, agencje marketingowe.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Pana/ Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 1. prawnie uzasadnionych interesów – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

 2. marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym czasie.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

X. Informacja w zakresie profilowania

Administrator nie poddaje Pani/Pana decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Administrator nie korzysta z narzędzi profilowania, ani innych podobnych, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Pani/Pana sytuację.

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/8, 60-749 Poznań

Telefon: 792 016 326

Email: ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search