Kary Prezesa UOKiK na banki

Prezes UOKiK 22 września 2020 r. podjął decyzje nakładające na banki: BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska za stosowanie w aneksach do umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi klauzul niedozwolonych w postaci klauzul przeliczeniowych do waluty obcej. Prezes UOKiK uznał postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych za nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut […]

0 Read More

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

Sąd Najwyższy z dniem 15 września 2020 r. podjął uchwałę istotną dla Klientów walczących z tzw. „kredytami frankowymi” / powiązanymi z walutami obcymi (III CZP 87/19). Sąd Apelacyjny w Gdańsku na kanwie sprawy powiązanej z walutą CHF („kredyt frankowy”) powziął pewnego rodzaju wątpliwości i zadał Sądowi Najwyższemu następujące pytanie: „Czy w sprawie między konsumentem a […]

0 Read More

Aneks do umowy kredytu a klauzule niedozwolone w umowie podstawowej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne orzeczenie dla posiadaczy kredytów powiązanych z walutami obcymi, a którzy zawierali również aneksy do tych umów zmieniające np. sposób realizacji roszczeń (bezpośrednio w walucie obcej) czy np. regulujące sposób ustalania kursów ‘na przyszłość’. TSUE w wyroku z 9 lipca 2020 r. (Ibercaja Banco SA)  w sprawie C – 452/18 […]

0 Read More

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 lipca upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. Pozostałe spółki, a więc te wpisane do KRS po dacie 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie […]

0 Read More

Korzystny wyrok Klienta CHF!

Korzystny wyrok osiągnięty dla Klienta Kancelarii w sprawie kredytu CHF. Pada Santander Bank Polska S.A. (wzór poprzednika prawnego: BZ WBK SA) – umowa nieważna! Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny, XVIII C 2283/19 z 19 czerwca 2020 r. Sąd podjął zdecydowaną decyzję po pierwszej i jedynej rozprawie w sprawie. Pozew złożony 10 grudnia […]

0 Read More

COVID-19 a wakacje kredytowe

Skutki występowania epidemii wirusa COVID-19 odczuwalne są także przez kredytobiorców, szczególności posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi. Obecnie banki proponują ułatwienia poprzez możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Rekomendujemy podjęcie tegoż tematu przez kredytobiorców z rozwagą. Obecnie spora część banków umożliwia złożenie wniosku przez internet lub nawet przez infolinię. Zasadniczo złożenie takiego wniosku nie wiąże się z […]

0 Read More

Upadłość konsumencka – nowe zasady

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja w zakresie upadłości konsumenckiej. Co niesie za sobą zmiana przepisów? Poniżej przedstawiamy opis istotnych zmian. Oddłużenie zgodnie z nowymi przepisami ma być łatwiejsze, gdyż zmianom uległy przesłanki ogłoszenia upadłości. Ponadto ustawodawca uprościł procedurę postępowania upadłościowego, skutkiem czego ma być ona bardziej przystępna i skutecznie przeprowadzana. […]

0 Read More

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/ 18 i przełomowa teza o możliwości tzw. “odfrankowienia” umowy o kredyt denominowany CHF. Kontrowersja czy słuszny kierunek?

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/18 – uchylił wyrok, którym podtrzymano decyzję o oddaleniu powództwa banku o zapłatę. Sprawa odnosi się do kredytu denominowanego CHF. Konstrukcja umowy kredytu polegała na określeniu kwoty oddanej do dyspozycji w walucie obcej (tu: CHF) i zobowiązaniem do spłaty również w walucie obcej. Zastrzeżeniem było, […]

0 Read More

Korzystny wyrok TSUE w sprawach kredytów CHF

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października wydał wyrok w sprawie C-260 /18, będącej w centrum zainteresowania kredytobiorców związanych tzw. kredytami frankowymi. Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą TSUE i jest korzystnym dla kredytobiorców- konsumentów. Trybunał stwierdził, iż sąd krajowy nie może zastępować nieuczciwych warunków umownych (w tym przypadku często chodzi o klauzule waloryzacyjne) przepisami prawa o […]

0 Read More

Skutki reklamacji złożonej podmiotowi rynku finansowego (np. bank lub ubezpieczyciel).

Klienci podmiotów rynku finansowego mogą składać reklamację na działanie tych podmiotów na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2017.2270 t.j. z dnia 2017.12.07). Podmioty rynku finansowego to m. in. Instytucja płatnicza, bank krajowy, bank zagraniczny, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń (inne wymienione […]

0 Read More
page 1 of 2

Start typing and press Enter to search