Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/ 18 i przełomowa teza o możliwości tzw. “odfrankowienia” umowy o kredyt denominowany CHF. Kontrowersja czy słuszny kierunek?

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/18 – uchylił wyrok, którym podtrzymano decyzję o oddaleniu powództwa banku o zapłatę. Sprawa odnosi się do kredytu denominowanego CHF. Konstrukcja umowy kredytu polegała na określeniu kwoty oddanej do dyspozycji w walucie obcej (tu: CHF) i zobowiązaniem do spłaty również w walucie obcej. Zastrzeżeniem było, […]

0 Read More

Korzystny wyrok TSUE w sprawach kredytów CHF

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października wydał wyrok w sprawie C-260 /18, będącej w centrum zainteresowania kredytobiorców związanych tzw. kredytami frankowymi. Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą TSUE i jest korzystnym dla kredytobiorców- konsumentów. Trybunał stwierdził, iż sąd krajowy nie może zastępować nieuczciwych warunków umownych (w tym przypadku często chodzi o klauzule waloryzacyjne) przepisami prawa o […]

0 Read More

Skutki reklamacji złożonej podmiotowi rynku finansowego (np. bank lub ubezpieczyciel).

Klienci podmiotów rynku finansowego mogą składać reklamację na działanie tych podmiotów na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2017.2270 t.j. z dnia 2017.12.07). Podmioty rynku finansowego to m. in. Instytucja płatnicza, bank krajowy, bank zagraniczny, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń (inne wymienione […]

0 Read More

Dochodzenie wartości wykupu z kwestionowanej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – przedawnienie roszczenia.

Klauzule niedozwolone w umowach. Sąd Najwyższy uchwałami z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt III CZP 20/18 oraz III CZP 22/18, przeciął spór prawny dotyczący okresu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie niedozwolonych postanowień umownych umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem. Spór […]

0 Read More

Klauzule niedozwolone w umowach. Czy dla ustalenia czy postanowienia umowne są niedozwolone wystarczy sam zapis umowny czy stosowanie go przez strony umowy?

Klauzule niedozwolone w umowach. Czy dla ustalenia czy postanowienia umowne są niedozwolone wystarczy sam zapis umowny czy stosowanie go przez strony umowy? Na to pytanie, zadane przez Rzecznika Finansowego, odpowiedział Sąd Najwyższy podejmując uchwałę składu 7 sędziów Izby Cywilnej z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 29/17. Zagadnienie jest o istotne w […]

0 Read More

Sprawy rozwodowe. Czas trwania postępowania. Propozycje zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. z dnia 2018.01.05) – w szczególności dokonana ustawą z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1452 z dnia 2017.07.28) nie wpłynęła na przyśpieszenie pracy sądów powszechnych. Można wręcz rzec, że miała w tym kontekście skutek wręcz odwrotny, a to z […]

0 Read More

Zmiany w ochronie danych osobowych.

Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie już w pełnej krasie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) (Dz.Urz. UE […]

0 Read More

Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik wzdłuż nieruchomości.

Zima zbliża się wielkimi krokami. Bez względu na przygotowania, klasycznym stwierdzeniem jest już, że każdego roku zaskakuje drogowców. Niestety zima zaskakuje nie tylko drogowców, ale również właścicieli prywatnych posesji. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30) na właścicieli nieruchomości nakłada obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu […]

0 Read More

Płatne – niepłatne strefy parkowania

Naczelny Sąd Administracyjny 9 października 2017 r. w sprawie II GPS 2/17 podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w przedmiocie możliwości poboru opłaty za parkowanie w strefach parowania, ale poza miejscami ku temu wyznaczonymi. NSA wskazaną uchwałą orzekł, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego […]

0 Read More

Aktualności: Kolejne pozytywne wyniki

Miło jest nam poinformować Państwa o kolejnym sukcesie r. pr. Anny Kuprewicz. W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt. XXVII Ca 2954/16; I instancja: SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I C 1153/15 ) wygrała sprawę uzyskując całkowicie pozytywny wynik dla Klienta. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 100 000 zł (sto tysięcy złotych), a […]

0 Read More
page 1 of 2

Start typing and press Enter to search