Aneks do umowy kredytu a klauzule niedozwolone w umowie podstawowej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne orzeczenie dla posiadaczy kredytów powiązanych z walutami obcymi, a którzy zawierali również aneksy do tych umów zmieniające np. sposób realizacji roszczeń (bezpośrednio w walucie obcej) czy np. regulujące sposób ustalania kursów ‘na przyszłość’. TSUE w wyroku z 9 lipca 2020 r. (Ibercaja Banco SA)  w sprawie C – 452/18 […]

0 Read More

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 lipca upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. Pozostałe spółki, a więc te wpisane do KRS po dacie 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie […]

0 Read More

Korzystny wyrok Klienta CHF!

Korzystny wyrok osiągnięty dla Klienta Kancelarii w sprawie kredytu CHF. Pada Santander Bank Polska S.A. (wzór poprzednika prawnego: BZ WBK SA) – umowa nieważna! Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny, XVIII C 2283/19 z 19 czerwca 2020 r. Sąd podjął zdecydowaną decyzję po pierwszej i jedynej rozprawie w sprawie. Pozew złożony 10 grudnia […]

0 Read More

COVID-19 a wakacje kredytowe

Skutki występowania epidemii wirusa COVID-19 odczuwalne są także przez kredytobiorców, szczególności posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi. Obecnie banki proponują ułatwienia poprzez możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Rekomendujemy podjęcie tegoż tematu przez kredytobiorców z rozwagą. Obecnie spora część banków umożliwia złożenie wniosku przez internet lub nawet przez infolinię. Zasadniczo złożenie takiego wniosku nie wiąże się z […]

0 Read More

Upadłość konsumencka – nowe zasady

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja w zakresie upadłości konsumenckiej. Co niesie za sobą zmiana przepisów? Poniżej przedstawiamy opis istotnych zmian. Oddłużenie zgodnie z nowymi przepisami ma być łatwiejsze, gdyż zmianom uległy przesłanki ogłoszenia upadłości. Ponadto ustawodawca uprościł procedurę postępowania upadłościowego, skutkiem czego ma być ona bardziej przystępna i skutecznie przeprowadzana. […]

0 Read More

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/ 18 i przełomowa teza o możliwości tzw. “odfrankowienia” umowy o kredyt denominowany CHF. Kontrowersja czy słuszny kierunek?

Sąd Najwyższy wyrokiem z 29 października 2019 r. – IV CSK 309/18 – uchylił wyrok, którym podtrzymano decyzję o oddaleniu powództwa banku o zapłatę. Sprawa odnosi się do kredytu denominowanego CHF. Konstrukcja umowy kredytu polegała na określeniu kwoty oddanej do dyspozycji w walucie obcej (tu: CHF) i zobowiązaniem do spłaty również w walucie obcej. Zastrzeżeniem było, […]

0 Read More

Korzystny wyrok TSUE w sprawach kredytów CHF

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października wydał wyrok w sprawie C-260 /18, będącej w centrum zainteresowania kredytobiorców związanych tzw. kredytami frankowymi. Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą TSUE i jest korzystnym dla kredytobiorców- konsumentów. Trybunał stwierdził, iż sąd krajowy nie może zastępować nieuczciwych warunków umownych (w tym przypadku często chodzi o klauzule waloryzacyjne) przepisami prawa o […]

0 Read More

Skutki reklamacji złożonej podmiotowi rynku finansowego (np. bank lub ubezpieczyciel).

Klienci podmiotów rynku finansowego mogą składać reklamację na działanie tych podmiotów na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2017.2270 t.j. z dnia 2017.12.07). Podmioty rynku finansowego to m. in. Instytucja płatnicza, bank krajowy, bank zagraniczny, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń (inne wymienione […]

0 Read More

Dochodzenie wartości wykupu z kwestionowanej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – przedawnienie roszczenia.

Klauzule niedozwolone w umowach. Sąd Najwyższy uchwałami z 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt III CZP 20/18 oraz III CZP 22/18, przeciął spór prawny dotyczący okresu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie niedozwolonych postanowień umownych umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem. Spór […]

0 Read More

Klauzule niedozwolone w umowach. Czy dla ustalenia czy postanowienia umowne są niedozwolone wystarczy sam zapis umowny czy stosowanie go przez strony umowy?

Klauzule niedozwolone w umowach. Czy dla ustalenia czy postanowienia umowne są niedozwolone wystarczy sam zapis umowny czy stosowanie go przez strony umowy? Na to pytanie, zadane przez Rzecznika Finansowego, odpowiedział Sąd Najwyższy podejmując uchwałę składu 7 sędziów Izby Cywilnej z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 29/17. Zagadnienie jest o istotne w […]

0 Read More
page 1 of 2

Start typing and press Enter to search